ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

∆ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Η Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η  Α Γ Ι Α Σ  Β Α Ρ Β Α Ρ Α Σ
( ∆ Η . Κ . Ε . Α . Β .)

Αγία Βαρβάρα 7/9/2018
Α.Π.:10004

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού στο πολιτιστικό τµήµατα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Ανώτερη Σχολή ∆ραµατικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας) µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ωροµίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1)  Την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 και ισχύει σήµερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ν.2190/94: «β. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των µε οποιαδήποτε ονοµασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και των νοµικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο.», «η. Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δηµοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους.»

2) Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 30 του Ν. 3274/2004, όπως ισχύει

3) Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

4) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»

5) Τις διατάξεις του Π.∆. 523/17.6.1980 (ΦΕΚ 143/τ.α’/1980) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το υπ’αριθµ. 476/1981 Π.∆. (ΦΕΚ 132/τ.α’/21.5.1981)

6) Τις διατάξεις του Π.∆. 524/17.6.1980 (ΦΕΚ 143/τ.α’/1980) καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν µέχρι σήµερα

7) Το µε αριθµό 16/1966 Β.∆. (ΦΕΚ 7/τ.α’/15.1.1966) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων», όπως ισχύει σήµερα

8) Το µε αριθµό 457/1983 Π.∆. (ΦΕΚ 174/τ.α’/28.11.1983) «Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού»

9) Το µε αριθµό 370/1983Π.∆ (ΦΕΚ130/τ. ά/1983) «Κανονισµός οργάνωσης και λειτουργίας Ανώτερων Σχολών ∆ραµατικής Τέχνης»

10) τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 περί αναµόρφωσης του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234/τ.α΄/28.12.09)

11) την υπ’αριθµ. 117/20-12-2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, «Προγραµµατισµός προσλήψεων έτους 2018: Προσωπικό στο πλαίσιο λειτουργίας των πολιτιστικών τµηµάτων της ∆ηµοτικής Επιχείρησης»

12) Την Βεβαίωση Οικονοµικής Υπηρεσίας της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. σύµφωνα µε την οποία έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισµού της επιχείρησης για το οικονοµικό έτος 2018.

13) την µε αριθµ. πρωτ.οικ 10698/10-4-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α:ΩΩ26465ΧΘ7-ΙΡΠ)

14) την υπ’αριθµ. 51/2018 Α∆Α:6ΠΧΙΟΡΑΘ-Π4Μ (1) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, περί έγκρισης της προκήρυξης πρόσληψης καλλιτεχνικούεκπαιδευτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2018-2019

Ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού
προσωπικού, για την κάλυψη των αναγκών της
Ανώτερης Σχολής Δραµατικής Τέχνης Δήµου Αγίας Βαρβάρας για το σχολικό έτος 2018-2019, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ωροµίσθιας εκ
περιτροπής απασχόλησης , συνολικού αριθµού είκοσι πέντε (25)
ατόµων για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες µε τα αντίστοιχα τυπικά-ειδικά προσόντα και τη χρονική διάρκεια της σύµβασης

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

 

1  ΜΑΘΗΜΑ:  ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ- ΑΥΤΟΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ:  12

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  Εως (9)µήνες από την υπογραφή

ΤΥΠΙΚΑ- ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  Τίτλοι Σπουδών: Σκηνοθέτης, Ηθοποιός     αναγνωρισµένης αξίας µε σπουδές στην Υποκριτική Τέχνη. Όπου αναφέρεται ό όρος αναγνωρισµένης αξίας η διαπίστωση θα γίνεται από την επιτροπή του αρθ. 25 του Ν. 1158/81
«Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης κτλ.» Απαραίτητη η διαπίστευση από ΥΠ.ΠΟ Αποδεδειγμένη 10ετής πραγµατική θεατρική εργασία(3.000 ένσηµα)
Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγµένη τουλάχιστον 2ετής διδακτική προϋπηρεσία σε Ανώτερες Σχολές ∆ραµατικής Τέχνης αναγνωρισµένες από το ΥΠ.ΠΟ Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα και να φαίνονται τα ακριβή ακαδηµαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή µόνο για το αντικείµενο της προκήρυξης.
Καλλιτεχνική ∆ραστηριότητα: Αποδεδειγµένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συµµετοχή σε θεατρικές παραστάσεις καλλιτεχνικά φεστιβάλ, συστάσεις – διακρίσεις, εµπειρική προϋπηρεσία)

 

ΜΑΘΗΜΑ:   ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ- ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ :  1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  Εως (9)µήνες από την υπογραφή

ΤΥΠΙΚΑ- ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  Τίτλοι Σπουδών: Σκηνογράφος Ενδυµατολόγος αναγνωρισµένης αξίας µε εξειδικευµένες σπουδές σκηνογραφίας ενδυµατολογία, µάσκα κτλ.- Όπου αναφέρεται ό όρος αναγνωρισµένης αξίας η διαπίστωση θα γίνεται από την επιτροπή του αρθ. 25 του Ν. 1158/81 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης κτλ.»
Απαραίτητη η διαπίστευση από ΥΠ.ΠΟ Αποδεδειγμένη 10ετής πραγµατική θεατρική εργασία (3.000 ένσηµα)
Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείκενο: Αποδεδειγµένη τουλάχιστον 2ετής διδακτική προϋπηρεσία σε Ανώτερες Σχολές ∆ραµατικής Τέχνης αναγνωρισµένες από το ΥΠ.ΠΟ Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα και να φαίνονται τα ακριβή ακαδηµαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή µόνο για το αντικείµενο της προκήρυξης.

Καλλιτεχνική ∆ραστηριότητα: Αποδεδειγµένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συµµετοχή σε θεατρικές παραστάσεις και σε σεµινάρια και καλλιτεχνικά φεστιβάλ, συστάσεις, διακρίσεις κτλ)

 

3 ΜΑΘΗΜΑ:     ΘΕΩΡΊΑ-ΙΣΤΟΡΊΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:  2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ: Εως (9)µήνες από την υπογραφή

ΤΥΠΙΚΑ- ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Τίτλοι Σπουδών: Σκηνοθέτης κινηµατογράφου αναγνωρισµένης αξίας. Όπου αναφέρεται ό όρος αναγνωρισµένης αξίας η διαπίστωση θα γίνεται από την επιτροπή του αρθ. 25 του Ν. 1158/81
«Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης κτλ.» Απαραίτητη η διαπίστευση από ΥΠ.ΠΟ Αποδεδειγμένη 10ετής πραγµατική κινηµατογραφική εργασία(3.000 ένσηµα) Καλλιτεχνική Δραστηριότητα: Αποδεδειγµένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συµµετοχή σε θεατρικές παραστάσεις και σε σεµινάρια και καλλιτεχνικά φεστιβάλ, συστάσεις, διακρίσεις κτλ)

 

4  ΜΑΘΗΜΑ:  IΣΤΟΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:  1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ :    Εως (9)µήνες από την υπογραφή

ΤΥΠΙΚΑ- ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Φιλολογίας ή Λογοτέχνης µε αναγνωρισµένη συγγραφική δράση.
Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγµένη 10 ετής διδακτική εµπειρία σε ιδρύµατα που έχουν σχέση µε το θέατρο.
Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα και να φαίνονται τα ακριβή ακαδηµαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή µόνο για το αντικείµενο της προκήρυξης.

 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:  2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ:    Εως (9)µήνες από την υπογραφή

ΤΥΠΙΚΑ- ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  Τίτλοι Σπουδών: Σκηνοθέτης ή Ηθοποιός αναγνωρισµένης αξίας ειδικευµένος στην Τεχνική του Λόγου και της Υποκριτικής. Όπου αναφέρεται ό όρος αναγνωρισµένης αξίας η διαπίστωση θα γίνεται από την επιτροπή του αρθ. 25 του Ν. 1158/81 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης κτλ.»
Απαραίτητη η διαπίστευση από ΥΠ.ΠΟ Αποδεδειγμένη 10ετής πραγµατική θεατρική εργασία(3.000 ένσηµα)
Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγµένη τουλάχιστον 2ετής διδακτική προϋπηρεσία σε Ανώτερες Σχολές ∆ραµατικής Τέχνης αναγνωρισµένες από το ΥΠ.ΠΟ Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα και να φαίνονται τα ακριβή ακαδηµαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή µόνο για το αντικείµενο της προκήρυξης.
Καλλιτεχνική Δραστηριότητα: Αποδεδειγµένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συµµετοχή σε θεατρικές παραστάσεις και σε σεµινάρια και καλλιτεχνικά φεστιβάλ, συστάσεις– διακρίσεις, κτλ)

 

6  ΜΑΘΗΜΑ:  ΚΙΝΗΣΗ – ΧΟΡΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:  3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ:    Εως (9)µήνες από την υπογραφή

ΤΥΠΙΚΑ- ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  Τίτλοι Σπουδών: ∆ίπλωµα Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής Χορού ή Σχολής Κινησιολογίας Σχολής της Ηµεδαπής ή Αλλοδαπής (Ν. 1158/81 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης κτλ.»)
Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγµένη τουλάχιστον 6ετή προϋπηρεσία και διδακτική εµπειρία στο χώρο του Θεάτρου και των ∆ραµατικών Σχολών. Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα και να φαίνονται τα ακριβή ακαδηµαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή µόνο για το αντικείµενο της προκήρυξης.
Καλλιτεχνική Δραστηριότητα: Συµµετοχή σε παραστάσεις ως χορευτής, χορογράφος καθώς και καλλιτεχνικά φεστιβάλ

 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:  1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ:    Εως (9)µήνες από την υπογραφή

ΤΥΠΙΚΑ- ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:   Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Φιλολογίας ή Λογοτέχνης µε αναγνωρισµένη συγγραφική δράση.
Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγµένη 10 ετής διδακτική εµπειρία σε ιδρύµατα που έχουν σχέση µε το θέατρο.
Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα και να φαίνονται τα ακριβή ακαδηµαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή µόνο για το αντικείµενο της προκήρυξης.

 

8  ΜΑΘΗΜΑ:  ΜΟΥΣΙΚΗ- ΤΡΑΓΟΥ∆Ι

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:  3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ:    Εως (9)µήνες από την υπογραφή

ΤΥΠΙΚΑ- ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Τίτλοι σπουδών:
Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Μουσικής σύνθεσης αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού, µε γνώσεις φωνητικής εκπαίδευσης. (Ν. 1158/81 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης κτλ.»)
Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγµένη 6ετής επαγγελµατική προϋπηρεσία και διδακτική εµπειρία. Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα και να φαίνονται τα ακριβή ακαδηµαϊκά έτη προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή µόνο για το αντικείµενο της προκήρυξης.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: συναυλίες (συµµετοχή σε ορχήστρα, συµµετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδροµία, ρεσιτάλ, συναυλίες µουσικής δωµατίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, διαλέξεις, σεµινάρια, ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα, συστάσεις- διακρίσεις κλπ.

ΣΥΝΟΛΟ 25

 

 

Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία (Ν.2190/1994) το εκπαιδευτικό καλλιτεχνικό προσωπικό εξαιρείται της διαδικασίας του ΑΣΕΠ, εποµένως δύναται η Επιχείρηση να ορίσει τα ειδικά –τυπικά προσόντα καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης του προσωπικού.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει µε βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη
παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθµολογία όλων των
υποψηφίων.

Σπουδές:  Βασικές και παρεµφερείς καλλιτεχνικές σπουδές  30%
Εµπειρία – Προϋπηρεσία: ∆ιδακτική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο. 30%
Καλλιτεχνικό έργο: Καλλιτεχνική δραστηριότητα του ίδιου, διακρίσεις
µαθητών 15%
Παιδαγωγικά – ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση
,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) 20%
Κοινωνικά , οικογενειακά κριτήρια: Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος-µονογονεϊκή οικογένεια) 5%

Η γενική προϋπηρεσία µοριοδοτείται ανεξάρτητα του φορέα που πραγµατοποιήθηκε. Προϋπηρεσία που πραγµατοποιήθηκε σε ένα ακαδηµαϊκό έτος ανεξάρτητα αν είναι σε
περισσότερους του ενός φορέα µοριοδοτείται ως προϋπηρεσία ενός έτους.
Σε περίπτωση πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον
∆ΟΑΤΑΠ.
Από τη διαδικασία της συνέντευξης, ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού, του άρθρου 4 παρ. 1 του Π.∆. 524/1980 (κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης) θα
περάσουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα.

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αττικής , όπως ορίζει το άρθρο 1 παρ. 4ββ του Π.Δ. 524/1980 .
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή. ∆ε γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδροµικά.
Η αίτηση θα απευθύνεται προς το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» και θα υποβάλλεται στα γραφεία της
∆Η.Κ.Ε.Α.Β., Σίφνου & Αγίου Γεωργίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
10.30 π.μ. μέχρι 14.30 μ.μ. έως τις 18/9/2018. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. τηλ.: 210.5697223-4.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να
µην έχουν υπερβεί το 65ο.
Οι ενδιαφερόµενοι δηλώνουν συµµετοχή συµπληρώνοντας αίτηση. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε μία (1) μόνο θέση:
Μαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

⦁ Βιογραφικό Σημείωμα.
⦁ Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
⦁ Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσηµη µετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις ( άρθρο 29 Π∆ 50/2001).
⦁ Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο, η οποία θα πρέπει να έχει επιµερισµένα τα
διδακτικά έτη σε ακαδηµαϊκά (πχ 2017-2018) . Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης. Ως διδακτική εµπειρία νοείται η απασχόληση

µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στα Μουσικά Ιδρύµατα, Σχολές Χορού, Ανώτερες Σχολές ∆ραµατικής Τέχνης , εποπτείας Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείµενο των προς πλήρωση θέσεων. Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών
µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στην βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθµός πρόσληψης του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων (για τα αναγνωρισµένα τµήµατα). Η αναγραφή του αριθµού πρόσληψης αφορά τους µουσικούς.
Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για το διδακτικό έτος 2017-2018 και αξιολογήθηκαν, θα υποβάλλουν μόνο τα δικαιολογητικά προϋπηρεσίας (διδακτική ή και επαγγελματική) που βεβαιώνουν την προϋπηρεσία και τους τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν από 01 Οκτωβρίου 2017 έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων βάσει της παρούσας προκήρυξης και δεν έχουν προσκομιστεί, καθώς και οποιοδήποτε δικαιολογητικό πιστοποιεί μεταβολή στα στοιχεία τους σε σχέση με την προηγούμενη διδακτική περίοδο ή επιπροσθέτως απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη.

⦁ Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας : συναυλίες, συµµετοχή σε ορχήστρα,
ρεσιτάλ, συναυλίες µουσικής δωµατίου, διακρίσεις µαθητών, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεµινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δηµοσιεύσεις, µελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα, καλλιτεχνική δραστηριότητα του ιδίου (εκθέσεις), συµµετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των
µαθητών, συστάσεις-διακρίσεις, παραστάσεις χορού – θεάτρου, χορογραφίες, συµµετοχές
σε διαγωνισµούς, κινησιολογία, video dance, κλπ. Τα ανωτέρω αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας για να προσµετρηθούν θα πρέπει να πιστοποιούνται εντύπως εκτός των ηχογραφήσεων όπου θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (CD).

⦁ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
⦁ Ότι αυτά που αναφέρονται στην αίτηση και το Βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή
⦁ Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η νόµιµη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήµατος.
⦁ Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
⦁ Ότι δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο Βούλευµα για κάποιο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 22 του Π. ∆/τος 611/77 εγκλήµατα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν

εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα.
o Τυχόν απασχόληση σε ∆ηµόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυµα (παράλληλη απασχόληση).
⦁ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης. Σε περιπτώσεις πολυτέκνων βεβαίωση από την οικεία οµοσπονδία του υποψήφιου. Για τις περιπτώσεις µονογονεϊκής σε περίπτωση χηρείας ή διάζευξης απαιτούνται αντίστοιχα νόµιµα δικαιολογητικά. ∆εν γίνονται αποδεκτές υπεύθυνες δηλώσεις.

Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται µε τη σειρά που εµφανίζονται στην προκήρυξη και γίνονται
δεκτά, εφόσον κατατίθενται εµπρόθεσµα.
Οι ενδιαφερόµενοι που θα προσληφθούν οφείλουν να προσκοµίσουν βεβαίωση εργασίας της
υπηρεσίας τους, µε καταγεγραµµένες τις ηµέρες και ώρες απασχόλησής τους, προς αποφυγή
επικάλυψης ωρών. Σε διαφορετική περίπτωση οφείλουν να προσκοµίσουν Υπεύθυνη
∆ήλωση
του Ν. 1599/86 περί µη απασχόλησής τους σε άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
Παρατηρήσεις
⦁ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν αίτηση για μία (1) μόνο ειδικότητα.
⦁ Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν µόνο εάν υπάρχει διαθεσιµότητα σπουδαστών στο ειδικό
αντικείµενο οργάνου η υποχρεωτικού µαθήµατος.
⦁ Το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα απασχόλησης των επιτυχόντων δύναται να αναπροσαρµόζεται, µε δυνατότητα αύξησης ή µείωσης των ωρών εργασίας τους, ανάλογα µε την προσέλευση ή αποχώρηση µαθητών/σπουδαστών στα επιµέρους τµήµατα των δράσεων της επιχείρησης .
⦁ Οι ενδιαφερόµενοι που θα προσληφθούν θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους, σε όποιες δράσεις -δοµές κρίνει απαραίτητο η επιχείρηση, ανάλογα πάντα µε την προσέλευση των
µαθητών/σπουδαστών καθώς και την εκάστοτε ειδικότητα του επιλεγέντος.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η κατάταξη- επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή κατάταξης- επιλογής καλλιτεχνικού εκπαιδευτικού προσωπικού, του άρθρου 4 παρ. 1 του Π.∆. 524/1980, που συστάθηκε µε την υπ’ αριθ. 51/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας. Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα-κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται
από την τριµελή επιτροπή επιλογής εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού µε αιτιολογηµένη απόφαση.
Μετά το πέρας της δεκαήµερης (10) προθεσµίας κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών και κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης των υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα
τυπικά προσόντα, θα διεξαχθεί ενώπιον της ίδιας Επιτροπής, συνέντευξη ώστε να ολοκληρωθεί
η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να παρασταθούν ενώπιον της τριµελούς Επιτροπής επί ποινή αποκλεισµού τους.
Η Επιτροπή κατάταξης-επιλογής καλλιτεχνικού εκπαιδευτικού προσωπικού, θα συνέλθει στα γραφεία της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β για να ελέγξει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και να καταρτίσει πίνακα κατ’ αξιολογική σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.∆. 524/1980.
Ο προσωρινός πίνακας επιλεγοµένων θα αναρτηθεί στα Γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β), Σίφνου κ Αγίου Γεωργίου Αγία Βαρβάρα και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας
Κατά του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον του ∆.Σ. της επιχείρησης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, η οποία λήγει
µετά την πάροδο τριών (3)ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση.
Μετά τον έλεγχο των ενστάσεων θα συνταχθεί ο οριστικός πίνακας επιλεγέντων ο οποίος θα αναρτηθεί Γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β) και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας(agiavarvara.gr)

Ο οριστικός πίνακας επιλεγομένων ισχύει επί ένα έτος από της καταρτίσεώς του, η δε πρόσληψη του προσωπικού ενεργείται κατά τη σειρά του πίνακα. Ο τελικός αριθμός των επιτυχόντων που θα προσληφθεί θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών στις σχολές και τα τμήματα και δύναται να είναι μικρότερος από τις αρχικώς προκηρυχθείσες θέσεις. Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο αν υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών στην ειδικότητα που έχουν επιλεγεί. Όσον αφορά στην κατανομή των ωρών διδασκαλίας αυτή γίνεται αποκλειστικά με απόφαση της αρμόδιας
Διεύθυνσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του
Νοµού Αττικής , όπως ορίζει το άρθρο 1 παρ. 4ββ του Π.∆. 524/1980 .

Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β) και στην ιστοσελίδα του
∆ήµου Αγίας Βαρβάρας (agiavarvara.gr).

Τα δεδομένα των αιτούντων-υποψηφίων προς πρόσληψη και τα συνοδευτικά αυτών
δικαιολογητικά-νομιμοποιητικά έγγραφα τα συλλέγουμε απευθείας και μόνον από
τον/την υποψήφιο/α, επειδή αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του/της για τη συγκεκριμένη θέση. Σκοπός της συλλογής,
επεξεργασίας κλπ είναι η πρόθεση σύναψης ωρομίσθιας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης
(“Υποκείμενο των Δεδομένων”), ο έλεγχος των προσόντων του/της (6.1β’ ΓενΚαν), η ελάχιστη αναγκαία επεξεργασία των δεδομένων αυτών για την αξιολόγηση του/της
ενδιαφερόμενου/ης και του εάν τα αναφερόμενα στην αίτηση του/της ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις της προκήρυξης, καθώς και η προάσπιση των
συμφερόντων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΤΑΒΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ – ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ:                                                   

1)  Τίτλοι σπουδών

2)  ∆ιδακτική Προϋπηρεσία

3)  Καλλιτεχνική ∆ραστηριότητα

4)  Παιδαγωγικά – ειδικά προσόντα

5)  Κοινωνικά , οικογενειακά κριτήρια Πολύτεκνος – Μονογονεϊκή οικογένεια

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗΣ : 

1) Βασικός τίτλος σπουδών,  Άλλοι παρεµφερείς τίτλοι

2) α.  Από 2 έως 5 έτη 15
*

β. Από 5 έως 10 έτη 20
*

γ. Άνω των δέκα ετών 30

3) Καλλιτεχνικό έργο του ιδίου, διακρίσεις µαθητών

4)  Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση ,προσωπικότητα,
µέθοδος διδασκαλίας,ικανότητες)

5) Πολύτεκνος – μονογονεϊκή οικογένεια

ΜΟΡΙΑ:

1) 20                                                                                                                                                 Μέγιστος αριθµών µορίων 10 (2 µόρια για κάθε τίτλο)

2) α. 15

β. 20

γ. 30

3)  Μέγιστος αριθµών µορίων 15

4)   Μέγιστος αριθµών µορίων 20

5)  5

 

Σε περίπτωση επαναλαµβανόµενης ισοβαθµίας σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες προκρίνεται το σύνολο των µορίων στις παρακάτω κατηγορίες που παρουσιάζονται

ΣΠΟΥΔΕΣ
ΠΡΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ