Εσωτερικός Κανονισμός

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Π.Κ. ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

Αριθμός Απόφασης Δ.Σ. 51/2021 (ΑΔΑ: 61ΖΩΟΡΑΘ-ΞΩΠ)

 H  Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Π.Κ. Δήμου Αγίας Βαρβάρας ανήκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,  είναι αναγνωρισμένη από το ΥΠ.ΠΟ (Αριθμ.έγκρ. ΥΠ.ΠΟ.:  25190/30-7-99/ΦΕΚ 1604/Β’ /1999) και η φοίτηση είναι τριετής και υποχρεωτική.

Η  Σχολή λειτουργεί σύμφωνα με τον Νόμο υπ’ αριθ.1158 /1981«Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως», το Π.Δ 370/1983 και τις επιβαλλόμενες τροποποιήσεις και επικαιροποιημένες οδηγίες του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Σχολικό και διδακτικό έτος 

 1. Το σχολικό έτος αρχίζει την 1 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους, διαιρείται δε σε δύο (2) διδακτικές περιόδους και την περίοδο των θερινών διακοπών. Κάθε διδακτική περίοδος περιλαμβάνει δέκα τρεις (13) εβδομάδες διδασκαλίας και έωςτρεις (3) εβδομάδες εξετάσεων.Οι δύο διδακτικές περίοδοι αποτελούν το διδακτικό έτος.
 2. Η διδασκαλία των μαθημάτων της α´ περιόδου (χειμερινό εξάμηνο) αρχίζει την πρώτη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου και λήγει μετά τη συμπλήρωση δεκατριών (13) εβδομάδων, της δε β´ περιόδου (εαρινό εξάμηνο) αρχίζει την πρώτη Δευτέρα μετά τις εξετάσεις της περιόδου και λήγει μετά τη συμπλήρωση δεκατριών (13) εβδομάδων.
 3. Για τη συμπλήρωση της διδασκαλίας ή τη διενέργεια εξετάσεων δύνανται να παρατείνονται οι διδακτικές περίοδοι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών.
 4. Σε περίπτωση αναγκαστικής παύσης λειτουργίας , τα μαθήματα συνεχίζονται διαδικτυακά και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Μαθήματα με τεχνικές ιδιαιτερότητες, των οποίων η διδασκαλία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με τηλεκπαίδευση, αναπληρώνονται στο μέτρο του δυνατού, μόλις οι συνθήκες επιτρέψουν την δια ζώσης διδασκαλία. Σε έκτακτες συνθήκες το πρόγραμμα μπορεί να αναπροσαρμοστεί και να παραταθεί το διδακτικό έτος.

  Εορτολόγιο

 Οι Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης (Τμήματα Υποκριτικής) αργούν :

α) Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, οι οποίες αρχίζουν στις 23 Δεκεμβρίου και λήγουν στις 6 Ιανουάριου.

β) Κατά τις διακοπές του Πάσχα οι οποίες αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν τη Κυριακή του Θωμά,

γ) Κατά τις θερινές διακοπές οι οποίες αρχίζουν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Ιουνίου και λήγουν στις 31 Αυγούστου. 

δ) Οι Σχολές αργούν και κατά τις λοιπές εξαιρετέες εορτές και ημέρες αργίας των Ανωτέρων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών.

Μαθήματα

 1. Τα διδασκόμενα μαθήματα κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών είναι: Υποκριτική – Αυτοσχεδιασμός , Αγωγή Προφορικού Λόγου , Κίνηση-Χορός ,Μουσική — Τραγούδι,  Δραματολογία, Ιστορία του θεάτρου,  Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας , Ιστορία και πρακτική Κινηματογράφου και Σκηνογραφία – Ενδυματολογία . Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης και εξετάζονται κανονικά .
 2. Η Σχολή δύναται να προσθέσει κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών και μετά από γνώμη της επιτροπής του άρθρου 25 του Ν.1158/81 και άλλα προαιρετικά μαθήματα που θα συντελέσουν στην αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών. Επίσης μπορεί να εμπλουτίσει το πρόγραμμα σπουδών με μαθήματα, κύκλους μαθημάτων και σεμινάρια.

Εγγραφές – Προθεσμίες εγγραφών

 1. Στο πρώτο έτος σπουδών εγγράφονται, οι σπουδαστές που είχαν την υψηλότερη βαθμολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις,
 2. Στο Β´ ή Γ´ έτος εγγράφονται αυτοί που προβιβάστηκαν από το προηγούμενο έτος και αυτοί που κατατάχθηκαν στα έτη αυτά, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις
 3. Οι εγγραφές των σπουδαστών αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 30 του ίδιου μήνα. Οι εγγραφές τον σπουδαστών που πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις ή έλαβαν μέρος στις κατατακτήριες ή επαναληπτικές εξετάσεις, γίνονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επόμενη ημέρα της έκδοσης των αποτελεσμάτων.
 4. Ο Διευθυντής της Σχολής δύναται για εξαιρετικούς λόγους και μετά από αίτηση σπουδαστή, να επιτρέψει την εγγραφή του, αν δεν είχε υποβάλλει αίτηση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία. Η εγγραφή του σπουδαστή γίνεται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών.
 5. Για γενικότερους λόγους, δύναται ο Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών να παρατείνει την προθεσμία εγγραφών πέρα απ’ αυτές που καθορίζονται στις παρ. 4 και 5, αλλά η παράταση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης των προθεσμιών αυτών.

Φοίτηση – Απουσίες

1. Οι σπουδαστές παρακολουθούν υποχρεωτικά τα διδασκόμενα μαθήματα και τις προβλεπόμενες από τα προγράμματα πρακτικές ασκήσεις. Η τακτική φοίτηση αποδεικνύεται από δελτία απουσιών τα οποία τηρούνται από τους Καθηγητές της Σχολής.

2. Οι απουσίες υπολογίζονται ανά μία για κάθε ώρα διδασκαλίας μαθήματος ή πρακτικής άσκησης και καταχωρούνται στα μηνιαία δελτία απουσιών που παραδίδονται από τους καθηγητές μετά τη λήξη των μαθημάτων του μήνα στη Γραμματεία της Σχολής.

Ελλιπής φοίτηση και συνέπεια αυτής

 1. Η φοίτηση των σπουδαστών λογίζεται ελλιπής στις εξής περιπτώσεις :

α) Αν ο σπουδαστής, κατά τη διάρκεια του έτους σημείωσε ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αιτία, απουσίες ίσες με το 1/6 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν για κάθε κύριο μάθημα ή ίσες με το 1/4, του συνόλου των ωρών διδασκαλίας, για κάθε δευτερεύον μάθημα.

β) Αν κατά τη διάρκεια του έτους συγκεντρώνει σύνολο απουσιών ίσο με το 1/4 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν.

2.Στην περίπτωση της παρ. 1α’ ο σπουδαστής αποκλείεται από τις εξετάσεις του Ιουνίου και παραπέμπεται για εξέταση τον μήνα Σεπτέμβριο. Αν ο σπουδαστής εμπίπτει στην περίπτωση της παρ. 1β’ αποκλείεται των εξετάσεων του Ιουνίου και των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου και υποχρεώνεται να επαναλάβει όλα τα μαθήματα του έτους στο οποίο φοιτά.

3.Πριν από τη διεξαγωγή των προαγωγικών και διπλωματικών ή πτυχιακών εξετάσεων η Γραμματεία της Σχολής καταρτίζει πίνακα στον οποίο αναφέρεται η ελλιπής φοίτηση τον σπουδαστών. Ο πίνακας υπογράφεται από τον Διευθυντή της Σχολής και τοποθετείται στη θέση ανακοινώσεων της Σχολής για ενημέρωση των σπουδαστών.

Εξετάσεις

1.Οι εξετάσεις διακρίνονται σε εισαγωγικές, κατατακτήριες, προαγωγικές, επαναληπτικές, διπλωματικές και πτυχιακές .

 1. Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται ενώπιον Επιτροπής που συγκροτείται μετά από πρόταση της Σχολής και ορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στις Επιτροπές για την Εισαγωγή και την Κατάταξη στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, μετέχει χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο Γραμματέας της Επιτροπής προέρχεται από την Σχολή.

 α) Με προκήρυξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζεται κάθε έτος το διάστημα υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και της διεξαγωγής των εξετάσεων, ο τύπος της αίτησης, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά και τα εξεταζόμενα μαθήματα. Στα εξεταζόμενα μαθήματα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα μαθήματα «υποκριτική-αυτοσχεδιασμός», «απαγγελία και τραγούδι» και «στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις ιστορίας θεάτρου και λογοτεχνίας» .

β) Η  Σχολή δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων σπουδαστών και ανακοινώνει το Πρόγραμμα των Εξετάσεων, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξή τους.

γ) Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα θεατρικής τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμφάνιση και έλαβαν στα προβλεπόμενα μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5).

δ) Αν υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μαθήματα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την Επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.

ε) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και ανακοινώνονται από την  Σχολή, με βάση τους ονομαστικούς πίνακες των εισαγομένων που καταρτίζει η  Επιτροπή Εξετάσεων. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

στ) Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από την Επιτροπή του άρθρου 12 παρ.  3 του ν. 1158/1981 και με την ίδια διαδικασία διεξάγονται και οι εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων που δεν έχουν απολυτήριο Λυκείου

ζ) Η υποβολή αίτησης συμμετοχής υποψηφίου από άλλο πρόσωπο επιτρέπεται μόνον εφόσον το πρόσωπο αυτό φέρει εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του.

η)Η Σχολή έχει το δικαίωμα να προσκαλέσει τους υποψήφιους σε περισσότερες ακροάσεις, ατομικές ή ομαδικές και συνεντεύξεις πριν την τελική επιλογή των εισακτέων.

3.  Οι προαγωγικές εξετάσεις και επαναληπτικές  διενεργούνται από τις Σχολές. Οι προαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται μετά τη λήξη των μαθημάτων της β´ διδακτικής περιόδου, τον Ιούνιο μήνα, κάθε έτους. Ο Σύλλογος των Καθηγητών της Σχολής διενεργεί τις εξετάσεις  των κυρίων και δευτερευόντων μαθημάτων.

Κατά τις προαγωγικές εξετάσεις οι σπουδαστές εξετάζονται στην ύλη της οποίας η διδασκαλία είναι υποχρεωτική για το έτος σπουδών τους, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων.

Η συμμετοχή των σπουδαστών στις προαγωγικές εξετάσεις είναι υποχρεωτική. Από τις εξετάσεις αποκλείονται σπουδαστές με ελλιπή φοίτηση. Σπουδαστής που απουσιάζει αδικαιολόγητα λαμβάνει μονάδα. Οι σπουδαστές που απουσίασαν δικαιολογημένα, βάσει επίσημων αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία κρίνονται από το Σύλλογο των Καθηγητών, παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.

Η Σχολή καταρτίζει πίνακες των σπουδαστών που δικαιούνται συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις και αυτών που αποκλείονται από τις εξετάσεις, λόγω ελλιπούς φοίτησης

Σπουδαστής προάγεται στο επόμενο έτος αν λάβει σε κάθε  εξεταζόμενο μάθημα μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον τον βαθμό πέντε (5) και έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Παραπέμπεται δε σε επαναληπτική προαγωγική εξέταση στα μαθήματα που έλαβε βαθμολογία κατώτερη του πέντε (5).

Για την παρακολούθηση της προόδου των σπουδαστών διεξάγονται από κάθε Καθηγητή της Σχολής, μετά τη λήξη των μαθημάτων της α’ διδακτικής περιόδου (χειμερινό εξάμηνο) εξετάσεις στην ύλη του μαθήματος που δίδαξε. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι μέχρι τρεις (3) εβδομάδες.

Ο βαθμός της προόδου κάθε μαθήματος με συντελεστή 1 προστίθεται στο μέσο όρο των βαθμών της προαγωγικής εξέτασης με συντελεστή 2. Το άθροισμα των βαθμών αυτών διαιρείται με το 3 και εξάγεται ο προαγωγικός βαθμός του μαθήματος.

Στο βαθμό της προόδου συνεκτιμάται και η επίδοση των σπουδαστών κατά τη διάρκεια της α’ διδακτικής περιόδου.

Ειδική Επιτροπή που διορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού παρίσταται στις προαγωγικές εξετάσεις των κυρίων μαθημάτων της β΄ περιόδου του Α΄ και Β΄ έτους σπουδών των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης. Η Ειδική Επιτροπή συντάσσει Έκθεση, η οποία αναφέρεται στο επίπεδο των σπουδαστών και της Σχολής, χωρίς να προχωράει σε βαθμολόγηση.. Η Ειδική Επιτροπή στελεχώνεται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ειδικούς πάνω στα εξεταζόμενα μαθήματα και λειτουργεί σε κλιμάκια με τριμελή σύνθεση, προκειμένου να καλύψει όλες τις Σχολές. Σε κάθε κλιμάκιο διορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Γραμματέας.

 1. Διπλωματικές και πτυχιακές εξετάσεις

Οι διπλωματικές και πτυχιακές εξετάσεις κατά τις διακρίσεις του άρθρου 13 του Ν.1158/1981 διενεργούνται κατ’ αρχήν από την  Σχολή στα κύρια και δευτερεύοντα μαθήματα μετά τη λήξη των μαθημάτων της β’ διδακτικής περιόδου.

Οι σπουδαστές που πέτυχαν σε όλα τα μαθήματα,δεν αποκλείονται λόγω ελλιπούς φοίτησης και έχουν εξοφλήσει  τις οικονομικές τους υποχρεώσεις,  παραπέμπονται για εξέταση στα κύρια μαθήματα από Επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 4 του Ν.1138/1981 «περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως»

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται τον Ιούνιο μήνα.

 Ο σύλλογος των Καθηγητών της Σχολής διενεργεί τις διπλωματικές και πτυχιακές εξετάσεις όλων των μαθημάτων. Επιτυχών θεωρείται ο σπουδαστής ο οποίος έλαβε σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα τουλάχιστον πέντε (5) Καλώς. Ο τρόπος εξαγωγής του προαγωγικού βαθμού κάθε μαθήματος, ισχύει και για την εξαγωγή του βαθμού της επίδοσης των σπουδαστών στις διπλωματικές ή πτυχιακές εξετάσεις, που διενεργεί ο σύλλογος των καθηγητών της Σχολής.

 Για τη συμμετοχή του σπουδαστή στις διπλωματικές ή πτυχιακές εξετάσεις των κυρίων μαθημάτων, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής η Σχολή υποβάλλει στο Υπουργείο κατάλογο των σπουδαστών, που δικαιούνται συμμετοχής με αναλυτικούς πίνακες της επίδοσής τους σε όλα τα μαθήματα.

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας κάθε κυρίου μαθήματος από τα μέλη της Επιτροπής αποτελεί το βαθμό της επίδοσης του σπουδαστή.

Επιτυχών θεωρείται ο σπουδαστής ο οποίος έλαβε σε κάθε    εξεταζόμενο μάθημα τουλάχιστον πέντε (5).

 Σπουδαστής που δεν έλαβε το βαθμό πέντε (5) σε οποιοδήποτε μάθημα κατά τις εξετάσεις που διενεργεί ο Σύλλογος των Καθηγητών της Σχολής ή η Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, παραπέμπεται στις επαναληπτικές, διπλωματικές ή πτυχιακές εξετάσεις.

Ο μέσος όρος των βαθμών της Επιτροπής του Υπουργείου στα κύρια μαθήματα και ο μέσος όρος των βαθμών του Συλλόγου των Καθηγητών της Σχολής στα δευτερεύοντα, αποτελούν ξεχωριστούς παράγοντες που αποδίδουν την επίδοση των σπουδαστών, η οποία αναγράφεται στα διπλώματα ή πτυχία τους.

Επαναληπτικές εξετάσεις :

 Οι επαναληπτικές εξετάσεις διακρίνονται :

 Σε επαναληπτικές προαγωγικές που διεξάγονται από 10 μέχρι 23    Σεπτεμβρίου και

Σε επαναληπτικές διπλωματικές ή πτυχιακές, που διεξάγονται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και το μήνα Φεβρουάριο.

Δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις έχουν οι σπουδαστές οι οποίοι παραπέμπονται λόγω ελλιπούς φοίτησης ή απουσίασαν δικαιολογημένα κατά τις εξετάσεις του Ιουνίου ή έλαβαν βαθμολογία κατώτερη του πέντε (5) κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου. Οι  σπουδαστές προετοιμάζονται για τις επαναληπτικές εξετάσεις με δική τους ευθύνη. Όσοι δεν προσέρχονται στις επαναληπτικές εξετάσεις για οποιοδήποτε λόγο, λαμβάνουν μονάδα.

Ο τρόπος διεξαγωγής και βαθμολόγηση των σπουδαστών κατά τις προαγωγικές και διπλωματικές ή πτυχιακές εξετάσεις ισχύει και για τις επαναληπτικές εξετάσεις τους.

 Οι αποτυχόντες στις διενεργούμενες από τις Σχολές και Επιτροπές εξετάσεις τριτοετείς σπουδαστές δεν επαναλαμβάνουν τα μαθήματα της τάξεως τους αλλά παραπέμπονται στην επόμενη εξεταστική περίοδο και εξετάζονται μόνο στα μαθήματα στα οποία απέτυχαν.

Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 25 του Ν.1158/81 «περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως .» δύναται για λόγους εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών να τροποποιούνται οι καθοριζόμενες με το Διάταγμα αυτό ημερομηνίες διεξαγωγής των πάσης φύσεως εξετάσεων.

Κατάθεση Βαθμολογίας

 1. Οι βαθμοί προόδου των σπουδαστών γράφονται ολογράφως και αριθμητικώς από τους καθηγητές των μαθημάτων σε δελτία ποιότητας τα οποία αφού υπογραφούν παραδίνονται μετά τη λήξη των εξετάσεων του Φεβρουάριου και πριν από τις προαγωγικές ή διπλωματικές εξετάσεις στη Γραμματεία της Σχολής
 1. Η βαθμολογία των σπουδαστών στις προαγωγικές εξετάσεις υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Βαθμολογική Κλίμακα

 1. Η επίδοση των σπουδαστών βαθμολογείται με τους βαθμούς από ένα (1) μέχρι δέκα (10). Ο κατώτερος προαγωγικός βαθμός δηλαδή η βάση είναι το πέντε (5) (καλώς).
 2. Οι παραπάνω βαθμοί αξιολογούνται ως εξής:

         α) Άριστα, από 8,5 έως 10.

         β) Λίαν Καλώς, από 7,5 έως 8,5, μη συμπεριλαμβανομένου.

         γ) Καλώς, από 5 έως 7,5, μη συμπεριλαμβανομένου.

         δ) Κακώς, από 1 έως 5, μη συμπεριλαμβανομένου.

Διδακτικό Προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από τον Διευθυντή Σπουδών και τους Καθηγητές.

Ο Διευθυντής

Ο Διευθυντής Σπουδών είναι υπεύθυνος για την εύρυθμηλειτουργία της Σχολής, μεριμνά για την άρτια οργάνωση  της εκπαίδευσης,προΐσταται των Καθηγητών της Σχολής και ασκεί πειθαρχικά καθήκοντα επί των σπουδαστών

Καθήκοντα εκπαιδευτικού προσωπικού

 1. Οι Καθηγητές της Σχολής οφείλουν να διδάσκουν τα μαθήματα της ειδικότητάς τους, να χορηγούν σημειώσεις για τα μαθήματα που διδάσκουν, να τηρούν τις κείμενες διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία της Σχολής και να συμμορφώνονται στις αποφάσεις της Διεύθυνσης της Σχολής και του Συλλόγου των Καθηγητών.
 2. Αντιμετωπίζουν τους σπουδαστές με ευγένεια και σεβασμό προς την προσωπικότητά τους
 3. Θέτουν υπόψη του Διευθυντή της Σχολής θέματα που αφορούν την καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας των μαθημάτων και τη λειτουργία της Σχολής, ο οποίος τα εισηγείται στο Σύλλογο των Καθηγητών για τη λήψη απόφασης.
 4. Τηρούν με συνέπεια το ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής στις ώρες έναρξης και λήξης των μαθημάτων. Σε  περίπτωση που ο καθηγητής καθυστερήσει να προσέλθει στο μάθημα ή εκτάκτως απουσιάσει , οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τη Γραμματεία και σε περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας ενημερώνει εγκαίρως τη Διεύθυνση και τη Γραμματεία  για την αναπλήρωση του μαθήματος.
 1. Καταχωρούν τις απουσίες στα δελτία των απουσιών και κάθε μήνα παραδίδουν στη Γραμματεία τις απουσίες των σπουδαστών
 2. Εάν έκτακτες συνθήκες επιβάλλουν διαδικτυακή παράδοση μαθημάτων, οι Καθηγητές υποχρεούνται να μετέχουν στην τηλεκπαίδευση σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής
 3. Στην αρχή και στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, ενημερώνουν τη Διεύθυνση σχετικά με το περιεχόμενο και την έκβαση του μαθήματός τους. Συμβάλλουν στην εκπαιδευτική φιλοσοφία της Σχολής και συνδράμουν στην καλύτερη λειτουργία της και στην ανάπτυξή της, με τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συλλόγου, την παρακολούθηση των εξετάσεων και τις προτάσεις τους όσον αφορά στο πρόγραμμα σπουδών και σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα. Τις προτάσεις αυτές τις υποβάλλουν προφορικώς ή γραπτώς στη Διεύθυνση της Σχολής.
 4. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων κάθε τετραμήνου πραγματοποιείται συνέλευση καθηγητών στην οποία είναι υποχρεωτική η παρουσία των διδασκόντων του έτους προκειμένου να συζητηθεί η πρόοδος του κάθε σπουδαστή.

Ο Σύλλογος των Καθηγητών

 1. Οι Καθηγητές της Σχολής και ο Διευθυντής αποτελούν τον Σύλλογο των Καθηγητών. Των συνεδριάσεων του Συλλόγου προεδρεύει ο Διευθυντής της Σχολής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
 2. Ο Σύλλογος συγκαλείται έγγραφα από τον Διευθυντή της Σχολής, σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και σε χρόνο που δεν παρακωλύεται η διδασκαλία των μαθημάτων.
 3. Ο Σύλλογος δύναται να συγκληθεί, προφορικά, αν ζητηθεί έκτακτα από τον Διευθυντή της Σχολής ήτο 1/2 των μελών του. Η έκτακτη σύγκληση πραγματοποιείται σε δύο (2) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
 4. Ο Σύλλογος αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά την ορθή εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας της Σχολής και συνεδριάζει βάσει ημερήσιας διάταξης, που καταρτίζει ο Διευθυντής της Σχολής, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν προτάσεις των υπολοίπων καθηγητών (οι οποίες πρέπει να έχουν κατατεθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση).
 5. Ο Σύλλογος βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα 2/3 των μελών του, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο Διευθυντής της Σχολής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
 6. Οι αποφάσεις του Συλλόγου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.

Σπουδαστές

Υποχρεώσεις των Σπουδαστών

 1. Οι σπουδαστές, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, υπόκεινται στους κανονισμούς της Σχολής και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται γι’ αυτούς, στους νόμους και στις αποφάσεις της Πολιτείας.
 2. Οι σπουδαστές οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια προς τους συναδέλφους τους, το προσωπικό της Σχολής, τη Γραμματεία, τους Καθηγητές και τη Διεύθυνση της Σχολής.
 3. Οι σπουδαστές οφείλουν να εγγράφονται εμπρόθεσμα. Εφόσον δεν γράφτηκαν ή δεν ανανέωσαν την εγγραφή τους εμπρόθεσμα, χάνουν τη σπουδαστική τους ιδιότητα.
 4. Η Σχολή και στα τρία τμήματα/τάξεις ορίζει για κάθε μάθημα έναν σπουδαστή ως βασικό επιμελητή και έναν ως αναπληρωτή. Ο αναπληρωτής αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες σε περίπτωση απουσίας του επιμελητή.
 5. Ο επιμελητής βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Kαθηγητή και τη Γραμματεία της Σχολής για την ορθή οργάνωση του μαθήματος και την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της Σχολής.
 6. Αντίστοιχα ορίζονται δύο παρουσιολόγοι ανά τάξη που βοηθούν στην ενημέρωση τωνκαθημερινών δελτίων απουσιών των Καθηγητών και σε συνεργασία με τη Γραμματεία ενημερώνουν την τάξη και τον Καθηγητή για απρόβλεπτες ή προγραμματισμένες απουσίες ή καθυστερήσεις.
 7. Τα μαθήματα ξεκινούν την ώρα έναρξης που αναγράφεται στο πρόγραμμα. Οι σπουδαστές θα πρέπει να βρίσκονται στη Σχολή τουλάχιστον δέκα λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων, για την απαραίτητη προετοιμασία. Κανείς σπουδαστής δεν μπορεί να μπαίνει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, εκτός αν υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τον υπεύθυνο Καθηγητή .
 8. Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν όλα ανελλιπώς τα μαθήματα. Σε περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας οι σπουδαστές οφείλουν να ενημερώνουν τη Γραμματεία της Σχολής, τον υπεύθυνο Καθηγητή και τον παρουσιολόγο η τους σπουδαστές με τους οποίους συνεργάζονται. Σε έκτακτες περιπτώσεις απουσίας οφείλουν να ενημερώνουν τη Γραμματεία της Σχολής και τον υπεύθυνο Καθηγητή. Κάθε σπουδαστής που απουσιάζει από κάποιο μάθημα οφείλει να ενημερωθεί για την ύλη που έχασε και να μην λειτουργεί επιβαρυντικά στη δουλειά της τάξης .
 9. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά και κατανάλωση φαγητών, ποτών, αναψυκτικών και καφέ στις αίθουσες διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε κανέναν εσωτερικό χώρο της Σχολής.
 10. Οι σπουδαστές οφείλουν να απενεργοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια του μαθήματος (ή εκδήλωσης). Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της Γραμματείας της σχολής.
 11. Οι σπουδαστές οφείλουν να συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαριότητας σε όλους τους χώρους της Σχολής και να τακτοποιούν τις αίθουσες διδασκαλίας μετά το πέρας των μαθημάτων και των προβών. Επιστρέφουν όσα έπιπλα ή σκηνικά αντικείμενα χρησιμοποίησαν στην αρχική τους θέση και απομακρύνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.Η αίθουσα διδασκαλίας όσο και οι κοινόχρηστοι χώροι της Σχολής,  παραδίδονται στην πρέπουσα κατάσταση (έπιπλα και αντικείμενα σε τάξη, παράθυρα, πόρτες, φώτα , κλιματισμός ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή, κλειστά). Την ευθύνη των κοινόχρηστων χώρων, αλλά και των αιθουσών διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για πρόβα, έχουν όλοι οι σπουδαστές εξίσου. Για κάθε παρατυπία υπεύθυνος θεωρείται ο επιμελητής ή ο σπουδαστής που ορίστηκε υπεύθυνος πρόβας και είχε την ευθύνη του χώρου τελευταίος.
 12. Οι χώροι της Σχολής είναι προσβάσιμοι σε όλους τους σπουδαστές στις ώρες κατά τις οποίες είναι ανοικτή. Σε περίπτωση που σπουδαστές θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους  χώρουςπέραν του ωραρίου λειτουργίας, ορίζεται υπεύθυνος πρόβας που ενημερώνει έγκαιρα τη Γραμματεία και την επιστάτρια και ζητείται η σχετική έγκριση. Χωρίς να έχει υποβληθεί έγκαιρα και να έχει εγκριθεί  αίτημα για χρήση των χώρων πέραν του ωραρίου λειτουργίας , δεν μπορούν να παραμένουν οι σπουδαστές για πρόβα και αποχωρούν στην προκαθορισμένη ώρα που κλείνει η Σχολή.
 13. Οι σπουδαστές οφείλουν να μετέχουν στις παρουσιάσεις και εργασίες που απαιτούν τα μαθήματά τους.
 14. Οι σπουδαστές του Α΄ και Β΄ έτους έχουν την υποχρέωση να βοηθούν στις εξετάσεις και παραστάσεις των τελειοφοίτων. Εξαιρέσεις γίνονται μόνο όταν δεν τους το επιτρέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων τους.
 15. Οι σπουδαστές για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις κάθε εκπαιδευτικής περιόδου , οφείλουν να μην έχουν υπερβεί το όριο των απουσιών και να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 16. Για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών λειτουργεί η βιβλιοθήκη της Σχολής, από την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, απευθυνόμενοι στη Γραμματεία, να δανείζονται βιβλία, με την υποχρέωση να τα επιστρέψουν εντός 15 ημερών
 17. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα που απασχολεί τους σπουδαστές σε σχέση με τα μαθήματα ή τη λειτουργία της Σχολής, απευθύνονται : 1. Στη Γραμματεία της σχολής 2. Στον αρμόδιο Καθηγητή Στον Διευθυντή της σχολής .
 18. Η διενέργεια συγκέντρωσης ή εκδήλωσης μέσα στη Σχολή, χωρίς οι σπουδαστές να έχουν ζητήσει έγγραφη άδεια από τον Διευθυντή της Σχολής και να έχουν λάβει επίσης έγγραφη άδεια, είναι πειθαρχικό παράπτωμα για τους σπουδαστές.
 19. Στο τέλος κάθε σπουδαστικού έτους ενδέχεται να επιλεγούν για να παρουσιαστούν κάποιες παραστάσεις των σπουδαστών σε συνεργασία με τους Καθηγητές Υποκριτικής, στις Γιορτές Πόλης του Δήμου που διοργανώνονται κάθε Σεπτέμβριο. Επίσης ενδέχεται η Σχολή να συμμετάσχει σε Φεστιβάλ, Πολιτιστικές εκδηλώσεις ή να συνεργαστεί με  άλλους Πολιτιστικούς-Καλλιτεχνικούς φορείς για Παρουσιάσεις-Παραστάσεις. Η συμμετοχή των σπουδαστών είναι υποχρεωτική.
 20. Ο εσωτερικός κανονισμός αναρτάται στον χώρο της Σχολής. Οι σπουδαστές οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό της Σχολής, να πειθαρχούν στους κανόνες της Σχολής, να συνεργάζονται αρμονικά με τους Καθηγητές , το προσωπικό της Σχολής και τους άλλους σπουδαστές. Ο Διευθυντής της Σχολής διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τις ανάλογες ποινές σε σπουδαστές που δεν τηρούν τους όρους του εσωτερικού κανονισμού.

Παραπτώματα Σπουδαστών

Ο σπουδαστής της Σχολής διαπράττει πειθαρχικά παραπτώματα και τιμωρείται στις εξής περιπτώσεις :

α) Όταν παραβαίνει τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της Σχολής και τις αποφάσεις της Διοίκησης της Σχολής, που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις.

β) Όταν συμπεριφέρεται κατά τρόπο αναξιοπρεπή, προσβάλλει το κύρος της Σχολής και δεν αποδίδει τον οφειλόμενο σεβασμό στο προσωπικό της Σχολής.

 Ποινές

 1. Οι ποινές που επιβάλλονται για τα πειθαρχικά παραπτώματα είναι οι έξης:

         α) Επίπληξη

         β) Αποβολή από ένα μάθημα μέχρι οκτώ (8) ώρες.

         γ) Αποβολή από όλα τα μαθήματα μέχρι τρεις (3) ημέρες.

         δ) Αποβολή από όλα τα μαθήματα μέχρι τριάντα (30) ήμερες.

         ε) Αποβολή από τη Σχολή για ολόκληρο το σχολικό έτος.

         στ) Αποβολή οριστική από τη Σχολή.

         ζ) Αποβολή οριστική από όλες τις Σχολές του Κράτους.

 1. Οι ποινές του στοιχείου α’ επιβάλλονται από τον Διευθυντή της Σχολής, των στοιχείων β’ έως και δ’ από το Σύλλογο των Καθηγητών και των στοιχείων ε’ στ’ και ζ’ από τον Υπουργό Πολιτισμού, μετά από πρόταση του Συλλόγου των Καθηγητών.
 2. Ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να τροποποιήσει τις ποινές των στοιχείων  ε’, στ’ και ζ’ επιεικέστερα μετά από στοιχεία που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους.
 3. Οι ποινές των στοιχείων α’ έως και δ’ της παρ. 1 επιβάλλονται ύστερα από κλήση του διωκόμενου για παροχή εξηγήσεων, των δε στοιχείων ε’, στ’ και ζ’ ύστερα από έγγραφη κλήση σε απολογία, από τον Σύλλογο των Καθηγητών.Ο Σύλλογος των Καθηγητών, μπορεί μετά παρέλευση ενός έτους, να διαγράψει τις πειθαρχικές ποινές, που ο ίδιος ή ο Διευθυντής της Σχολής έχει επιβάλλει σε σπουδαστή, αν στο μεταξύ επέδειξε άριστη διαγωγή.
 4. Οι ποινές των στοιχείων ε’ και στ’ επιβάλλονται όταν ο σπουδαστής επιδεικνύει ιδιαζόντως κακή συμπεριφορά εντός της Σχολής, κατ’ επανάληψη, ή παρεμποδίζει με βίαια μέσα τη λειτουργία της Σχολής, ή χρησιμοποιεί τη σπουδαστική του ιδιότητα για δυσφήμιση αυτής. Η ποινή του στοιχείου ζ’ δύναται να επιβληθεί μόνον εφόσον ο σπουδαστής έχει τιμωρηθεί με τις ποινές των στοιχείων ε’ ή στ’ τρεις (3) τουλάχιστον φορές συνολικά.
 5. Οι απουσίες που γίνονται κατά την περίοδο της αποβολής προσθέτονται στις λοιπές, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απουσιών.

Δίδακτρα – Υποτροφίες

 1. Το  ύψος των διδάκτρων, το κόστος εγγραφής και τα εξέταστρα των εισαγωγικών εξετάσεων, καθορίζονται στην αρχή κάθε διδακτικού έτους. Αύξηση διδάκτρων κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους δεν επιτρέπεται.
 2. Όλοι οι σπουδαστές οφείλουν να πληρώνουν τα μηνιαία δίδακτρά τους το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.
 3. Η Σχολή δεν χορηγεί βεβαιώσεις στους σπουδαστές που οφείλουν δίδακτρα. Η μη έγκαιρη καταβολή διδάκτρων μπορεί να οδηγήσει στην προσωρινή αποβολή του σπουδαστή ή στον αποκλεισμό του από τις προαγωγικές εξετάσεις. Οι τριτοετείς σπουδαστές προκαταβάλλουν τα δίδακτρα Ιουνίου το αργότερο έως 18 Μαΐου. Κανένας σπουδαστής δεν μπορεί να συμμετάσχει στις Διπλωματικές εξετάσεις στο τέλος του Γ’ έτους, χωρίς να έχει εξοφλήσει στο ακέραιο τις οικονομικές του υποχρεώσεις.
 4. Σε περίοδο αναγκαστικής τηλεκπαίδευσης, η καταβολή των διδάκτρων πραγματοποιείται κανονικά.
 5. Παρέχεται έκπτωση διδάκτρων στους σπουδαστές που προσκομίζουν πιστοποιητικό ότι είναι δημότες Αγίας Βαρβάρας.
 6. Η Σχολή παρέχει κάθε χρόνο μία υποτροφία δωρεάν φοίτησης που θεσμοθέτησε ο Δήμαρχος και ιδρυτής της Σχολής κος. Λάμπρος Μίχος σε σπουδαστή/στρια του Γ΄ η Β΄ έτους που διακρίθηκε για την επιμέλεια, την απόδοση , το ήθος και την άριστη συνεργασία.