Αναμόρφωση Εισαγωγικών Εξετάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λόγω της αναμόρφωσης από το ΥΠ.ΠΟ.Α του συστήματος εισαγωγικών εξετάσεων , οι προγραμματισμένες εξετάσεις της 4ης Σεπτεμβρίου αναβάλλονται και προσεχώς θα ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία των εισαγωγικών εξετάσεων. Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν εκ νέου σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί στην ανακοίνωση του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Νέο Σύστημα Εισαγωγικών Εξετάσεων Α.Σ. Δραματικής Τέχνης

Τμήμα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

σχολ. έτους 2018-19

(για απόφοιτους Λυκείου)

Κατόπιν των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που προκύπτουν από το άρθρο 64 του Ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/Α/2018) και εν αναμονή της δημοσίευσης της Προκήρυξης των Εισαγωγικών Εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης σχολ. έτους 2018-19, σας ενημερώνουμε ότι:

 1. Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις των υποψηφίων που είναι απόφοιτοι Λυκείουγια κάθε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) του ΠΔ 370/1983, θα διενεργηθούν ενώπιον Επιτροπής που συγκροτείται από την Υπουργό  Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από πρόταση της οικείας Σχολής. Οι Σχολές αποστέλλουν τις προτάσεις τους για την Επιτροπή Εξετάσεων στη Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (Δ.Κ.Ε) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α) έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2018.

Η σύνθεση της Επιτροπής θα είναι πενταμελής. Οι προτεινόμενοι ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τον Διευθυντή των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (όπως ορίζονται στο άρθρο 16, του Ν 1158/1981), ενώ οι προτεινόμενοι ως μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τη διδασκαλία ενός από τα εξεταζόμενα μαθήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ΠΔ 370/1981). Πέραν των πέντε μελών θα προτείνεται και γραμματέας υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχει χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως και εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

 1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης  υποβάλλονται στην έδρα της κάθε Σχολήςαπό 27 Αυγούστου 2018 έως και τις7 Σεπτεμβρίου 2018.  Με ειδική ανακοίνωση, η οποία τοιχοκολλείται στο κτήριό της και αναρτάται στην ιστοσελίδα της, κάθε Σχολή ενημερώνει για τον αριθμό των σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί κατ’ ανώτατο όριο (επισυνάπτεται σχέδιο ανακοίνωσης), τις ώρες υποβολής των αιτήσεων, καθώς και για τη δυνατότητα υποβολής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το σχέδιο της ανακοίνωσης κοινοποιείται πριν τη δημοσίευσή της στη Δ.Κ.Ε του ΥΠ.ΠΟ.Α, προκειμένου να διασταυρωθεί με τα τηρούμενα στο αρχείο της Υπηρεσίας στοιχεία, αναφορικά με τον αριθμό σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί κάθε Σχολή.

 

 1. Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις Εισαγωγικές Εξετάσεις:

 

α)   Αίτηση (επισυνάπτεται σχέδιο αίτησης), η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.

 

β)  Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται  από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.

 

γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην

περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει

να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού

(ευκρινές φωτοαντίγραφο).

 

Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου-ιας αναγράφεται με

Λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την

απόδοση του ονοματεπώνυμου στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).

 

Τα υποβληθέντα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους. Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

 

 1. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής:

 

α. Υποκριτική

 • Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.
 • Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική,  που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.β. Απαγγελία και Τραγούδι
 • Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων).
 • Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής (της επιλογής των υποψηφίων).       γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας.       Το μάθημα εξετάζεται προφορικά ή γραπτά (στην ελληνική γλώσσα, με τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου). Υποβάλλονται στους υποψηφίους δύο ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους. 

   

  4.Οι Εξετάσεις θα διενεργηθούν το διάστημα μεταξύ 17 Σεπτεμβρίου – 11 Οκτωβρίου 2018. Το Πρόγραμμα των Εξετάσεων ανακοινώνεται από τις Σχολές στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 (ακριβής ημερομηνία και ώρα). Το σχέδιο του Προγράμματος κοινοποιείται πριν τη δημοσίευσή του στη Δ.Κ.Ε. του ΥΠ.ΠΟ.Α, προκειμένου να συντονιστεί η παρουσία του εκπροσώπου του ΥΠ.ΠΟ.Α στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων. Η οριστική ανακοίνωση κοινοποιείται άμεσα στη Δ.Κ.Ε του ΥΠ.ΠΟ.Α.

  5. Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν τους υποψήφιους που είναι απόφοιτοι Λυκείου. Για όσους δε διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου (εξαιρετικά ταλέντα του άρθρου 12 του Ν.1158/81) οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ενώπιον Επιτροπής που θα συσταθεί από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

  6. Η Προκήρυξη των Εισαγωγικών Εξετάσεων αναφέρεται αναλυτικά στα προαναφερόμενα θέματα και θα σας κοινοποιηθεί προσεχώς.

  Συνημμένα: δύο (2) αρχεία

Από  το Τμήμα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού

2 συνημμένα

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Σχολ. Έτους 2018-19

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: [αναγράφεται η επωνυμία της

Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης]

 

 

 

Επώνυμο:

 

 

Όνομα:

 

 

Όνομα Πατέρα:

 

 

Αριθ. Δελτίου Ταυτότητας:

 

Email:

 

Διεύθυνση

Οδός:

Αριθ.:

Τ.Κ:

Πόλη:

 

Τηλέφωνα

Σταθερό:

Κινητό:

 

Τίτλος σπουδών

Είδος τίτλου:

Σχολείο αποφοίτησης:

Έτος αποφοίτησης:

Υποβάλλω αίτηση συμμετοχής (και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) στις Εισαγωγικές Εξετάσεις των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης  σχολικού έτους 2018-19 (απευθύνεται σε όσους κατέχουν τουλάχιστον  απολυτήριο Λυκείου)

 

Δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο  Δελτίου Ταυτότητος  ή διαβατηρίου

2) Φωτοαντίγραφο Απολυτήριου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου

3) Ισοτιμία (εφόσον ο τίτλος σπουδών προέρχεται από το εξωτερικό κλπ)

4) Λοιπά δικαιολογητικά (εκτύπωση ΑΜΚΑ κλπ)

Συνημμένα: ……….φύλλα

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναγράφω στην παρούσα είναι ακριβή.

 

Αθήνα,                           2018 Ο/Η Αιτ

(υπογραφή)

-Συμπληρώνονται όλα τα πεδία και στις δύο στήλες και υπογράφεται η αίτηση

– Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές εφόσον υποβληθούν μέχρι και 7-9-2018, και συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

– Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής επισυνάπτεται σκαναρισμένη η υπογεγραμμένη αίτηση και τα δικαιολογητικά

Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης

Πνευματικού Κέντρου

Δήμου Αγίας Βαρβάρας

(“ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ”)

 

 

  ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

27/8/2018

  

 

Ανακοίνωση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ σχολ. έτους 2018-19

για την ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  

Πνευματικού Κέντρου

Δήμου Αγίας Βαρβάρας

(“ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ” )

 1. ΗΑνώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αγίας Βαρβάρας(“ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ”)  για το σχολικό έτος 2018-19 θα δεχτεί στο Α΄ έτος σπουδών κατ’ ανώτατο όριο [ ] σπουδαστές, σύμφωνα με τις διαστάσεις των εγκεκριμένων αιθουσών διδασκαλίας και των εποπτικών μέσων διδασκαλίας της [με τη δέσμευση ότι σε περίπτωση που δεχθεί περισσότερους σπουδαστές από τα τετραγωνικά των εγκριμένων αιθουσών διδασκαλίας ή περισσότερους από 30 σπουδαστές -ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά της αίθουσας-  θα δημιουργηθούν επιπλέον Τμήματα.]
 2. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις Εισαγωγικές Εξετάσεις θα υποβάλλονται στο γραφείο παραλαβής της Σχολής [Ελευθερίου Βενιζέλου 3 τηλ.2105622799] από 27 Αυγούστου 2018 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρες από 12 έως 6 [ώρες υποβολής αιτήσεων]. Εναλλακτικά, οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνσηagvdrama@gmail.com [Αφορά μόνο τις Σχολές που επιθυμούν να δεχτούν αιτήσεις και μέσω email].

 

 1. Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις Εισαγωγικές Εξετάσεις:

 

α)   Αίτηση η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.

 

β)  Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται  από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.

 

γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην

περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει

να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού

(ευκρινές φωτοαντίγραφο).

 

Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου-ιας αναγράφεται με

Λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την

απόδοση του ονοματεπώνυμου στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).

 

Τα υποβληθέντα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους. Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

 

 

 1. 4. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής:

 

α. Υποκριτική

 • Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.
 • Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική,  που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.

 

β. Απαγγελία και Τραγούδι

 • Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων).
 • Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής (της επιλογής των υποψηφίων).

 

       γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας.

       Το μάθημα εξετάζεται προφορικά ή γραπτά (στην ελληνική γλώσσα, με τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου). Υποβάλλονται στους υποψηφίους δύο ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.

 

Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

 

 1. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα Θεατρικής

Τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα

και σκηνική εμφάνιση και έλαβαν σε καθένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα

τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα. Αν ο υποψήφιος δεν

προσέλθει για εξέταση σε μαθήματα του προγράμματος ή  αποκλειστεί από

την επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μεγαλύτερος από τον ανώτερο αριθμό σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί η Σχολή,  μπορούν να εγγραφούν οι επιτυχόντες υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.

 

 

 1. Οι Εξετάσεις θα διενεργηθούν το διάστημα μεταξύ 17 Σεπτεμβρίου – 11 Οκτωβρίου 2018. Με νεότερη ανακοίνωση θα υπάρξει ενημέρωση για το Πρόγραμμα των Εξετάσεων της Σχολής (ακριβής ημερομηνία και ώρα).

 

 

Αναμόρφωση Εισαγωγικών Εξετάσεων